Untitled Document


   
กำหนดการฝึกซ้อมย่อยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 วิทยาเขตบางพระ  
.................................................................................................
ตรวจสอบรายนามบัณฑิตและเลขที่นั่งที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557(updated)  
.................................................................................................
ประกาศฯการแต่งกายของบัณฑิตและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 
.................................................................................................
ประกาศฯการแต่งกายของบัณฑิตและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 
.................................................................................................
วีดิทัศน์แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร  
.................................................................................................
ประกาศเรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557
.................................................................................................
ประกาศวิทยาเขตบางพระ เรื่องรายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
.................................................................................................
ประกาศวิทยาเขตบางพระ เรื่องรายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
.................................................................................................
แผนการแจ้งสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   ภาพกิจกรรม
Fjords
ประกาศผลการปฏิบัติงานดีเด่น สวท ปีการศึกษา2558
Fjords
โครงการประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนากระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
Fjords
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้ฐานข้อมูลงานทะเบียนสำหรับบุคลากรทางการศึกษา
Fjords
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานบุคลากร สวท.
Fjords
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการประกันคุณภาพภายใน กิจกรรมย่อยที่1
Fjords
การประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
 
   วีดีโอกิจกรรม


การประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558  

 
Copyright © 2014 ACADEMIC - Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved