Untitled Document
รับสมัครนักศึกษารอบทดแทนผู้สละสิทธิ์2 ปีการศึกษา2560 รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีพลังงาน ปีการศึกษา2560 รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพืชศาสตร์ ปีการศึกษา2560


   
ประกาศวิทยาเขตบางพระ เรื่องรายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
.................................................................................................
ประกาศวิทยาเขตบางพระ เรื่องรายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
.................................................................................................
ประกาศวิทยาเขตบางพระ เรื่องรายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
.................................................................................................
   
   
   
   
   
   
 
   ภาพกิจกรรม
Fjords
กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานสวท.
Fjords
ประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาเพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0
Fjords
โครงการการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ สวท.
Fjords
ประกาศผลการปฏิบัติงานดีเด่น สวท ปีการศึกษา2558
Fjords
โครงการประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนากระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
Fjords
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้ฐานข้อมูลงานทะเบียนสำหรับบุคลากรทางการศึกษา
Fjords
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานบุคลากร สวท.
Fjords
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการประกันคุณภาพภายใน กิจกรรมย่อยที่1
Fjords
การประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
 
   วีดีโอกิจกรรม


การประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558  

 
Copyright © 2014 ACADEMIC - Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved