วันสหกิจศึกษาไทย

วันสหกิจศึกษาไทย
 วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น