คณะกรรมการประจำสำนัก

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ
ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลฤทัย  ศรีทะ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองประธานกรรมการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมเดือน โพธิสุวรรณ
กรรมการ

นายธำรงค์ แจงเชื้อ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายใจ จริยาเอกภาส
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและกิจการทั่วไป
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวจันทนา กสิวิทย์
ผู้ช่วยเลขานุการ