โครงสร้างคณะกรรมการประจำสำนัก

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ
ประธานกรรมการ

ผศ.ดลฤทัย ศรีทะ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมเดือน โพธิสุวรรณ
กรรมการ

นายธำรงค์ แจงเชื้อ
กรรมการ

ผศ.สายใจ จริยาเอกภาส
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและกิจการทั่วไป
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวจันทนา กสิวิทย์
ผู้ช่วยเลขานุการ