ประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดการประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมรัศมีธารา เพื่อดำเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย และให้บุคลากรทุกคนรับทราบ ตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ร่วมถึงได้ร่วมกันพิจารณาและรับทราบแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ตามที่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้มีข้อเสนอแนะมอบให้ไว้