บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลฤทัย  ศรีทะ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นางชนธี ชำนาญกิจ
รองผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียน
และสถิตินักศึกษา

ผศ.สายใจ จริยาเอกภาส
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน
และกิจการทั่วไป

   

ผศ.สุภาภรณ์  เอี่ยมเข่ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายหลักสูตรและการสอน


นางสาวจันทนา  กสิวิทย์
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

สำนักงานสภาวิชาการ


นางสาวอันธิกา  ศักขิณาดี
นักวิชาการศึกษา

งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา


นางรัตน์ภรณ์  สุขเจียมพะเนา
หัวหน้างานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

นางรัตน์พิมล  จันทร์กลม
นักวิชาการศึกษา


นางณัฐสินี  โชคเพ็ชรรัตน์
นักวิชาการศึกษา


นางสาวเพ็ญธิดา  วงศาโรจน์
นักวิชาการศึกษา


นางสาวสุภาวรรณ พยนต์
นักวิชาการศึกษา

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน


นางสาวเพ็ญศิริ   โฉมกาย
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน


นางสาวอภิญญา  มาลัยวงษ์
นักวิชาการศึกษา

งานประมวลผลและระเบียนการศึกษา


นางสาววีรยา  ใจกว้าง
หัวหน้างานประมวลผลและระเบียนการศึกษา


นางสาวสุรีพร  ทำนุ
นักวิชาการศึกษา

งานบัณฑิตศึกษา

นายธนภาค  กสิวิทย์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวเปรมยุภา  สุขเจริญ
นักวิชาการศึกษา

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวแรมจันทร์   คำแก้ว
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

งานสหกิจศึกษา


นางสาวอรทัย  ตรีภัทร์
นักวิชาการศึกษา

งานส่งเสริมและบริการการศึกษา


นายธนภาค  กสิวิทย์
หัวหน้างานส่งเสริมและบริการการศึกษา


นางสาวธันยธร  เทพรักษ์
นักวิชาการศึกษา