บุคลากร


นายจิรายุ   อัครวิบูลย์กิจ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ผศ.สายใจ จริยาเอกภาส
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน
และกิจการทั่วไป

นางชนธี ชำนาญกิจ
รองผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียน
และสถิตินักศึกษา


นางสาวจันทนา  กสิวิทย์
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา


นางรัตน์ภรณ์  สุขเจียมพะเนา
หัวหน้างานทะเบียนและสถิตินักศึกษา


นางเอมอร  วงษ์วัฒนะ
นักวิชาการศึกษา


นายอาทิตย์ ฟองฟุ้ง
นักวิชาการศึกษา


นางสาวเพ็ญธิดา  วงศาโรจน์
นักวิชาการศึกษา


นางสาวสุภาวรรณ พยนต์
นักวิชาการศึกษา

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน


นางสาวเพ็ญศิริ   โฉมกาย
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน


นางสาวสุรีพร ทำนุ
นักวิชาการศึกษา

งานประมวลผลและระเบียนการศึกษา


นางสาววีรยา  ใจกว้าง
หัวหน้างานประมวลผลและระเบียนการศึกษา


นางสาวอภิญญา  มาลัยวงษ์
นักวิชาการศึกษา

งานบัณฑิตศึกษา


นางรัตน์พิมล  จันทร์กลม
นักวิชาการศึกษา


นางสาวภัสร์ธณิณธรณ์  สุขเจริญ
นักวิชาการศึกษา

งานบริหารงานทั่วไป


นางแรมจันทร์   ชมภูน้อย
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

งานสหกิจศึกษา


นางสาวอรทัย  ตรีภัทร์
นักวิชาการศึกษา

งานส่งเสริมและบริการการศึกษา


นายธนภาค  กสิวิทย์
นักวิชาการศึกษา

สำนักงานสภาวิชาการ


นางสาวอันธิกา  ศักขิณาดี
นักวิชาการศึกษา