แบบฟอร์มระดับปริญญาตรี

แบบฟอร์มคำร้องสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ทบ.01 ใบคำร้องขอลาพักการศึกษา >> ดาวน์โหลด

ทบ.02 ใบคำร้องกลับเข้าศึกษา >> ดาวน์โหลด

ทบ.03 ใบคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา >> ดาวน์โหลด

ทบ.04 ใบคำร้องขอผ่อนผันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับฯ ข้อ 22.4 >> ดาวน์โหลด

ทบ.05 ใบคำร้องขอศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (AU) >> ดาวน์โหลด

ทบ.06 ใบคำร้องทั่วไป >> ดาวน์โหลด

ทบ.07 ใบคำขอเปลี่ยนชื่อ >> ดาวน์โหลด

ทบ.08 หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง >> ดาวน์โหลด

ทบ.09 แบบคำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา >> ดาวน์โหลด

คำร้องขอลงทะเบียนเรียนต่ำ/เกินหน่วยกิตที่กำหนด >> ดาวน์โหลด

ทบ.12 ใบคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา >> ดาวน์โหลด

ทบ.13 ใบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ >> ดาวน์โหลด

ทบ.14 ใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา >> ดาวน์โหลด

ทบ.16 ใบคำร้องขอเปลี่ยนวิชาเลือก >> ดาวน์โหลด

ทบ.17 ใบคำร้องขอรหัสผ่าน >> ดาวน์โหลด

ทบ.18 บันทึกข้อความ / Memorandum >> ดาวน์โหลด

หนังสือมอบอำนาจ >> ดาวน์โหลด

ทบ.19 ใบคำร้องขอลาออก >> ดาวน์โหลด

ทบ.20 ใบคำร้องขอย้ายสาขาวิชา/คณะ >> ดาวน์โหลด

ทบ.21 ใบคำร้องขอโอนย้ายสถาบัน >> ดาวน์โหลด

มทร.01 ใบคำร้องขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร >> ดาวน์โหลด

มทร.42 ใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต/มหาบัณฑิต >> ดาวน์โหลด

ใบคำร้องขอเปลี่ยนคำขานนามบัณฑิต >> ดาวน์โหลด