แบบฟอร์มระดับปริญญาตรี


 • ทบ.01 ใบคำร้องขอลาพักการศึกษา    >> ดาวน์โหลด

 • ทบ.02 ใบคำร้องกลับเข้าศึกษา    >> ดาวน์โหลด

 • ทบ.03 ใบคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา    >> ดาวน์โหลด

 • ทบ.04 ใบคำร้องขอผ่อนผันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับฯ ข้อ22.4    >> ดาวน์โหลด

 • ทบ.05 ใบคำร้องขอศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (AU)    >> ดาวน์โหลด

 • ทบ.06 ใบคำร้องทั่วไป    >> ดาวน์โหลด

 • ทบ.07 ใบคำขอเปลี่ยนชื่อ    >> ดาวน์โหลด

 • ทบ.08 หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง    >> ดาวน์โหลด

 • ทบ.09 แบบคำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา    >> ดาวน์โหลด

 • คำร้องขอลงทะเบียนเรียนต่ำ/เกินหน่วยกิตที่กำหนด    >> ดาวน์โหลด

 • ทบ.12 ใบคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา    >> ดาวน์โหลด

 • ทบ.13 ใบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ    >> ดาวน์โหลด

 • ทบ.14 ใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา    >> ดาวน์โหลด

 • ใบคำขอใช้บริการบัตรกรุงไทย (บัตรประจำตัวนักศึกษา)    >>  ดาวน์โหลด
  ***สำหรับนักศึกษารหัส 62 เป็นต้นไป

 • ทบ.16 ใบคำร้องขอเปลี่ยนวิชาเลือก    >> ดาวน์โหลด

 • ใบคำร้องขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน    >> ดาวน์โหลด

 • ทบ.17 ใบคำร้องขอรหัสผ่าน    >> ดาวน์โหลด

 • ทบ.18 ข้อแก้ค่าระดับคะแนน ม.ส. (I)    >> ดาวน์โหลด

 • ใบคำร้องขอเพิ่ม – ถอนรายวิชาล่าช้า      >> ดาวน์โหลด

 • ใบคำร้องขอถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W     >> ดาวน์โหลด

 • หนังสือมอบอำนาจ    >> ดาวน์โหลด

 • ทบ.19 ใบคำร้องขอลาออก    >> ดาวน์โหลด

 • ทบ.20 ใบคำร้องขอย้ายสาขาวิชา/คณะ    >> ดาวน์โหลด

 • ทบ.21 ใบคำร้องขอโอนย้ายสถาบัน    >> ดาวน์โหลด

 • มทร.01 ใบคำร้องขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร    >> ดาวน์โหลด

 • ใบคำร้องขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร    >> ดาวน์โหลด

 • มทร.42 ใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต/มหาบัณฑิต    >> ดาวน์โหลด

 • ใบคำร้องขอเปลี่ยนคำขานนามบัณฑิต    >> ดาวน์โหลด

 • ใบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า    >> ดาวน์โหลด

 • ใบคำร้องขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียน    >> ดาวน์โหลด

 • ใบคำร้องขอยืนยันการลงทะเบียนเรียน    >> ดาวน์โหลด

 • ใบคำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา (ศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2553)    >> ดาวน์โหลด

 • ใบคำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา (ศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559)    >> ดาวน์โหลด

 • ใบคำร้องขอเปลี่ยน/เพิ่มรายวิชาที่เรียนแล้วหรือยกเว้นให้ สวท.    >> ดาวน์โหลด

 • ใบคำร้องขอรับใบปริญญาบัตร    >> ดาวน์โหลด