แบบฟอร์มระดับปริญญาตรี

ทบ.01 ใบคำร้องขอลาพักการศึกษา

   ดาวน์โหลด   

ทบ.02 ใบคำร้องกลับเข้าศึกษา

   ดาวน์โหลด   

ทบ.03 ใบคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

   ดาวน์โหลด   

ทบ.04 ใบคำร้องขอผ่อนผันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับฯ ข้อ22.4

   ดาวน์โหลด   

ทบ.05 ใบคำร้องขอศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (AU)

   ดาวน์โหลด   

ทบ.06 ใบคำร้องทั่วไป

   ดาวน์โหลด   

ทบ.07 ใบคำขอเปลี่ยนชื่อ

   ดาวน์โหลด   

ทบ.08 หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง

   ดาวน์โหลด   

ทบ.09 แบบคำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา

   ดาวน์โหลด         แบบคำร้องออนไลน์     

คำร้องขอลงทะเบียนเรียนต่ำ/เกินหน่วยกิตที่กำหนด

   ดาวน์โหลด   

ทบ.12 ใบคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา

   ดาวน์โหลด   

ทบ.13 ใบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ

   ดาวน์โหลด   

ทบ.14 ใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา

   ดาวน์โหลด   

ใบคำขอใช้บริการบัตรกรุงไทย (บัตรประจำตัวนักศึกษา)
***สำหรับนักศึกษารหัส 62 เป็นต้นไป

   ดาวน์โหลด   

ทบ.16 ใบคำร้องขอเปลี่ยนวิชาเลือก

   ดาวน์โหลด   

ใบคำร้องขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน

   ดาวน์โหลด   

ทบ.17 ใบคำร้องขอรหัสผ่าน

   ดาวน์โหลด      

ทบ.18 ข้อแก้ค่าระดับคะแนน ม.ส. (I)

   ดาวน์โหลด   

ใบคำร้องขอเพิ่ม – ถอนรายวิชาล่าช้า

   ดาวน์โหลด   

ใบคำร้องขอถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W

   ดาวน์โหลด   

หนังสือมอบอำนาจ

   ดาวน์โหลด   

ทบ.19 ใบคำร้องขอลาออก

   ดาวน์โหลด   

ทบ.20 ใบคำร้องขอย้ายสาขาวิชา/คณะ

   ดาวน์โหลด   

ทบ.21 ใบคำร้องขอโอนย้ายสถาบัน

   ดาวน์โหลด   

มทร.01 ใบคำร้องขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

   ดาวน์โหลด   

ใบคำร้องขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

   ดาวน์โหลด   

มทร.42 ใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต/มหาบัณฑิต

   ดาวน์โหลด   

ใบคำร้องขอเปลี่ยนคำขานนามบัณฑิต

   ดาวน์โหลด   

ใบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า

   ดาวน์โหลด   

ใบคำร้องขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียน

   ดาวน์โหลด   

ใบคำร้องขอยืนยันการลงทะเบียนเรียน

   ดาวน์โหลด   

ใบคำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา (ศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2553)

   ดาวน์โหลด   

ใบคำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา (ศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559)

   ดาวน์โหลด   

ใบคำร้องขอเปลี่ยน/เพิ่มรายวิชาที่เรียนแล้วหรือยกเว้นให้ สวท.

   ดาวน์โหลด   

ใบคำร้องขอรับใบปริญญาบัตร

   ดาวน์โหลด   

ใบตรวจสุขภาพ

   ดาวน์โหลด