แนะนำมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN-OK

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาวิชาชีพต่างๆ กระจายอยู่ตามวิทยาเขตในสังกัดทั้ง 4 แห่ง ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของแต่ละวิทยาเขต ดังต่อไปนี้

แนะนำวิทยาเขตที่สังกัด

วิทยาเขตบางพระ จัดตั้งอยู่ที่ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ประกอบด้วย 4 คณะ กับ 1 สถาบัน ดังนี้

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีการบิน

วิทยาเขตจันทบุรี จัดตั้งอยู่ที่ ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรีประกอบด้วย 2 คณะ ดังนี้

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

คณะเทคโนโลยีสังคม

วิทยาเขต จักรพงษภูวนารถจัดตั้งอยู่ที่ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 2 คณะ  ดังนี้

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

-  คณะศิลปศาสตร์

จัดตั้งอยู่ที่ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 1 คณะ  ดังนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์