ปฏิทินการรับสมัคร

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
มหาิวทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

     

เกณฑ์คะแนนการสมัครในแต่ละรอบ >>คลิก<< 
หมายเหตุ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561

GAT/PAT สอบระหว่างวันที่ 16-19 ก.พ. 2562

O-NET สอบระหว่างวันที่ 2-3 มี.ค. 2562

9 วิชาสามัญ สอบระหว่างวันที่ 16-17 มี.ค. 2562

หมายเหตุ     1. ข้อมูลกำหนดการรับสมัครนักศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่องที่เว็บไซต์รับสมัคร
                     2. ค่าธรรมเนียมการสมัครในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 5 จำนวน 300 บาท สำหรับในรอบที่ 3 และรอบที่ 4
                         ค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นไปตามที่ ทปอ. กำหนด
                     3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอสงวนสิทธิ์การเปิดรับสมัคร และเปลียนแปลงจำนวนรับสมัคร
                         ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป