สอบถามการรับสมัคร

ติดต่อสอบถามการรับสมัคร

43  ม.6  ตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  20110
โทรศัพท์ 038-358137 ต่อ 8104, 8105 หรือ 081-9821881
โทรสาร 038-342493
Website :  http://www.rmutto.ac.th
131  ม.5  ถนนบำราศนราดูร  ตำบลพลวง  กิ่งอำเภอเขาคิชฌากูฏ จังหวัดจันทบุรี  22210
โทรศัพท์  039-307261-4
โทรสาร  039-307268
Website :  http://www.chan.rmutto.ac.th
122/41  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์  02-6922360-4
โทรสาร  02-2773693
Website :  http://www.cpc.rmutto.ac.th
225  ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์  02-2527029
โทรสาร  02-2527580
Website :  http://www.uthen.rmutto.ac.th