ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ Clearing House รอบที่ 1 Portfolio

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ Clearing House รอบที่ 1 Portfolio

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รอบที่ 1 Portfolio และรอบโควตา ปวช. ปวส. (สำหรับผู้ใช้วุฒิ ปวช.) เข้ายืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บ https://student.mytcas.com
ทั้งนี้ หากติดปัญหาในการยืนยันสิทธิ์ Clearing House สามารถติดต่อกลับ งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 038-358137 ต่อ 8104, 8105 หรือ 081-9821881