หน่วยงานภายในสำนัก

โครงสร้างองค์กร และการบริหาร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แบ่งการบริหารงานออกเป็น 8 หน่วยงานและมีหน้าที่ ดังนี้

1.งานบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่

          1.1) งานบริหารและธุรการรับ-ส่งหนังสือเข้า-ออกทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
         1.2) งานคลังและพัสดุ เบิก-จ่ายวัสดุสำนักงาน จัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ
         1.3) งานประสานงานเครือข่ายศูนย์การศึกษานอกมหาวิทยาลัย
         1.4) จัดทำระบบประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจในงานวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย
         1.5) งานบริการนักศึกษาให้บริการช่วยเหลือนักศึกษาในขั้นตอนการติดต่องานกับกลุ่มงานต่าง ๆ

2.งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน  มีหน้าที่

          2.1) ประสานงานให้ความร่วมมือกับคณะต่างๆ และองค์กรภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร
          2.2) ตรวจสอบ ดูแลระเบียบข้อบังคับของหลักสูตร และควบคุมมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
          2.3) การขออนุมัติและปรับปรุงหลักสูตรรายวิชา
          2.4) พัฒนารูปแบบระบบการจัดการเรียนการสอน
          2.5) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

3.งานส่งเสริมและบริการการศึกษา  มีหน้าที่

           3.1) ประสานการจัดตารางสอนและตารางสอบ (ของสาขาต่าง ๆ) ในแต่ละคณะ โดยประสานงานกับคณะ สาขา
วิชา ผ่านผู้ประสานงานตารางสอนตารางสอบ ผู้ประสานงานทะเบียน ซึ่งคณบดีแต่ละคณะเป็นผู้แต่งตั้ง
รวมเรียกว่า คณะกรรมการ ประสานงานตารางสอนตารางสอบ

           3.2) รวบรวมรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละคณะ (โดยมีแผนการเรียนในแต่ละสาขาวิชา เป็นข้อมูล)
           3.3) พัฒนารูปแบบและระบบการจัดการเรียนการสอน
           3.4) จัดทำข้อมูลสารสนเทศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในรูปแบบเอกสารแจ้งเวียน บันทึกข้อความหรือเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน

           3.5) ประสานงาน และบริการข้อมูลทางวิชาการ

4.งานส่งเสริมเอกสารวิจัยและตำรา  มีหน้าที่

           4.1) โครงการตำรา เอกสารประกอบการสอน
           4.2) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
           4.3) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา

5.งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา  มีหน้าที่

           5.1) รับสมัครนักศึกษาใหม่ประสานงานกับ ทปอ. และประสานงานกับคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
การรับ สมัครนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษาถัดไป

           5.2) การบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติลงในระบบฐานข้อมูลนักศึกษา (Vision Net)
           5.3) งานฐานข้อมูลและลงทะเบียนเรียน เพื่อรายงานข้อมูลนักศึกษาให้กับ สกอ.
           5.4) จัดทำข้อมูลสถิตินักศึกษาให้กับหน่วยงานที่ต้องการ เช่น จำนวนนักศึกษาใหม่ จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ภาวะการมีงานทำ

6.งานประมวลผลและระเบียนนักศึกษา  มีหน้าที่

           6.1) งานประมวลผลการศึกษา บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลนักศึกษาเพื่อรายงานผลการศึกษา ติดตามผล
การแก้ค่าระดับคะแนน มส (I) สรุปสถานะผลสภาพการเป็นนักศึกษา จัดส่งเอกสารผลการศึกษาทุกภาค
การศึกษาให้ผู้ปกครอง

           6.2) ออกใบรับรองและใบแสดงผลการศึกษาให้กับนักศึกษาทั้งปัจจุบันและศิษย์เก่า
           6.3) ตรวจสอบวุฒิการสำเร็จการศึกษาศิษย์เก่าให้กับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน
           6.4) งานทะเบียนบัณฑิตและงานพระราชทานปริญญาบัตร จัดพิมพ์ใบปริญญาบัตร จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จัดทำกำหนดการ ผังที่นั่งบัณฑิต จัดทำเหรียญเกียรตินิยมสำหรับบัณฑิต

7.งานสหกิจศึกษา  มีหน้าที่

           ประสานงานสหกิจศึกษากับคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย

8.งานบัณฑิตศึกษา  มีหน้าที่

           ประสานงานบัณฑิตศึกษากับคณะที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา