หน่วยงานภายในสำนัก

งานบริหารงานทั่วไป

– งานบริหารและธุรการ
– งานคลังและพัสดุ
– งานประสานงานเครือข่ายศูนย์การศึกษานอกมหาวิทยาลัย
– จัดทำระบบประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจในงานวิชาการและงานทะเบียน ของมหาวิทยาลัย
– งานบริการนักศึกษาให้บริการช่วยเหลือนักศึกษาในขั้นตอนการติดต่องานกับกลุ่มงานต่างๆ
– จัดทำงานการจัดการความรู้ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
– จัดเตรียมข้อมูลการประกันคุณภาพของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
– จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

งานพัฒนาหลักสูตรและงานสอน

– ประสานงานให้ความร่วมมือกับคณะต่างๆ และองค์กรภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร
– ตรวจสอบ ดูแลระเบียบข้อบังคับของหลักสูตร และควบคุมมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
– การขออนุมัติและปรับปรุงหลักสูตรรายวิชา
– พัฒนารูปแบบระบบการจัดการเรียนการสอน
– เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

งานส่งเสริมและบริการการศึกษา

– ประสานการจัดตารางสอนและตารางสอบ (ของสาขาต่างๆ) ในแต่ละคณะ โดยประสานงานกับคณะ สาขาวิชา ผ่านผู้ประสานงานตารางสอนตารางสอบ ผู้ประสานงานทะเบียน ซึ่งคณบดีแต่ละคณะเป็นผู้แต่งตั้ง รวมเรียกว่า คณะกรรมการประสานงานตารางสอนตารางสอบ
– รวบรวมรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละคณะ (โดยมีแผนการเรียนในแต่ละสาขาวิชาเป็นข้อมูล) พัฒนารูปแบบและระบบการจัดการเรียนการสอน
– พัฒนารูปแบบและระบบการจัดการเรียนการสอน
– จัดทำข้อมูลสารสนเทศ
– ประสานงานและบริการข้อมูลทางวิชาการ
– ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน

งานส่งเสริมเอกสารวิจัยและตำรา

– ส่งเสริมการจัดทำเอกสารประกอบการสอน
– พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
– โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

– งานรับสมัครนักศึกษาใหม่
– งานบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ
– งานฐานข้อมูลและลงทะเบียนเรียน
– งานสถิตินักศึกษา

งานประมวลผลและระเบียนนักศึกษา

– งานประมวลผลการศึกษา
– งานออกใบรับรองและใบแสดงผลการศึกษา
– งานตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
– งานทะเบียนบัณฑิตและงานพระราชทานปริญญาบัตร

งานสหกิจศึกษา

– ประสานงานสหกิจศึกษากับคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย

งานบัณฑิตศึกษา

– ประสานงานบัณฑิตศึกษากับคณะที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา