รับสมัคร รอบโควตา ปวช. ปวส.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
รอบโควตา ปวช. ปวส.
สำหรับวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. และปวส.

รายละเอียดการรับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง (19 ก.ย. – 2 พ.ย. 2561) >>>ปิดรับสมัคร<<<
สมัครผ่านทางออนไลน์ (19 ก.ย. – 26 ต.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (8 พ.ย. 2561)
คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) (10 พ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (16 พ.ย. 2561)
ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียนการศึกษา (16 – 23 พ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (30 พ.ย. 2561)

 
สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต้องลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com เพื่อใช้สำหรับการยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ในวันที่ 30 – 31 มกราคม 2562
ตรวจสอบรายชื่อคลิกที่คณะที่สมัคร
คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
 
วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี
    >>คณะเทคโนโลยีสังคม (เพิ่มเติม)
 
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จ.กรุงเทพมหานคร
 
วิทยาเขตอุเทนถวาย จ.กรุงเทพมหานคร
 
========================================================================
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตา ปวช. ปวส. รายละเอียดต่างๆ >>คลิก<<
 
ดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคลิกที่คณะที่สมัคร
คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
 
วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี
 
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จ.กรุงเทพมหานคร
 
วิทยาเขตอุเทนถวาย จ.กรุงเทพมหานคร
 
หมายเหตุ สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์และชำระเงินค่าธรรมเนียนการศึกษา
               ในระหว่างวันที่ 16 – 23 พฤศจิกายน 2561 ยืนยันสิทธิ์ >>คลิก<<
======================================================================
 
รายละเอียดการสอบคัดเลือก วันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือก >>คลิก<<
ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกคลิกที่คณะที่สมัคร
 
คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
 
วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี
 
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จ.กรุงเทพมหานคร
 
วิทยาเขตอุเทนถวาย จ.กรุงเทพมหานคร
 
หมายเหตุ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561