รับสมัคร ปวช./ปวส. รอบ 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
รอบ ปวช./ปวส. รอบ 1 บัณฑิต EEC

 

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ ปวช./ปวส. รอบ 1 บัณฑิต EEC

เวลารับสมัคร 2 พ.ย. 62 – 10 ม.ค. 63   ปิดรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  15 ม.ค. 63

คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) 19 ม.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 22 ม.ค. 63

ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและยื่นเอกสารรายงานตัวออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์  http://regis.rmutto.ac.th/registrar/home.asp   บัดนี้จนถึง วันที่  25 มิ.ย. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 7 ก.พ. 63

 

ผู้สมัครสามารถคลิกที่คณะที่ตนเองสมัครเพื่อดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

   วิทยาเขตบางพระ

          >>   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

          >>   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          >>   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          >>   สถาบันเทคโนโลยีการบิน

     วิทยาเขตจันทบุรี

          >>   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

          >>   คณะเทคโนโลยีสังคม

     วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

          >>   คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          >>   คณะศิลปศาสตร์

     วิทยาเขตอุเทนถวาย

          >>   คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

ผู้สมัครสามารถคลิกที่คณะที่ตนเองสมัครเพื่อดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

     วิทยาเขตบางพระ

          >>   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

          >>   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          >>   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          >>   คณะสัตวแพทยศาสตร์

     วิทยาเขตจันทบุรี

          >>   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

          >>   คณะเทคโนโลยีสังคม

     วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

          >>   คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

     วิทยาเขตอุเทนถวาย

          >>   คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

เอกสารในการสมัครให้ผู้สมัครนำมาในวันสอบสัมภาษณ์  ดังนี้

               1. ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว    1 ฉบับ

               2. สำเนาใบชำระเงิน (ส่วนผู้สมัคร ที่มีลายมือชื่อและประทับตราจากธนาคารแล้ว)   1 ฉบับ    

               3. สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อ   1 ฉบับ

               4. สำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อ    1 ฉบับ

               5. สำเนาระเบียนผลการศึกษา ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด รับรองสำเนาถูกต้อง

               และลงลายมือชื่อ    1 ฉบับ

ปิดรับสมัคร

 

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก ระดับ ปวช.

     วิทยาเขตบางพระ

          >>   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

          >>   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          >>   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          >>  คณะสัตวแพทยศาสตร์

          >>   สถาบันเทคโนโลยีการบิน

     วิทยาเขตจันทบุรี

          >>   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

          >>   คณะเทคโนโลยีสังคม

     วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

          >>   คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          >>   คณะศิลปศาสตร์

     วิทยาเขตอุเทนถวาย

          >>   คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก ระดับ ปวส.

     วิทยาเขตบางพระ

          >>   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

          >>   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          >>   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          >>   คณะสัตวแพทยศาสตร์

     วิทยาเขตจันทบุรี

          >>   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

          >>   คณะเทคโนโลยีสังคม

     วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

          >>   คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

     วิทยาเขตอุเทนถวาย

          >>   คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์