โครงการสัมมนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร. ครั้งที่ 4

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นำบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2562 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา