หลักสูตรที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
มีคณะ และหลักสูตรที่เปิดสอน ดังนี้

คณะ/สถาบันส่วนกลาง

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ)

            >>  สาขาวิชาพืชศาสตร์

            >>  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

            >>  สาขาวิชาสัตวศาสตร์

            >>  สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน

            >>  สาขาวิชาประมง

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)    

           >>  สาขาวิชาการจัดการ – การจัดการทั่วไป

           >>  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

           >>  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร

      หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ)

           >>  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ)

           >>  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

คณะวิทยาศาสตร์ศาสตร์

      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ)

           >>  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

           >>  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

           >>  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

           >>  อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ

           >>  ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

           >>  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ)

           >>  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

           >>  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ)

           >>  สาขาวิชาวิทยาศาตร์สุขภาพสัตว์

      หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ)

           >>  สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)

           >>  สาขาวิชาการจัดการการบิน