หลักสูตรที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีคณะ และหลักสูตรที่เปิดสอน ดังนี้

คณะ/สถาบันส่วนกลาง

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

     หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)

          >>  สาขาวิชาพืชศาสตร์

          >>  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

          >>  สาขาวิชาสัตวศาสตร์

          >>  สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน

          >>  สาขาวิชาประมง

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

          >>  สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป

          >>  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

          >>  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร

     หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (ศ.บ.)

          >>  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

    หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.)

          >>  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)

– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

– สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

– อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.)

– สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

– สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)

– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (สพ.บ.)

– สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีการบิน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

– สาขาวิชาการจัดการการบิน