ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียดประกาศ คลิกที่นี่
(โปรดอ่านเอกสารให้เข้าใจ)

ยืนยันสิทธิ์  คลิกที่นี่
ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 17-24 พฤษภาคม 2562

คลิกที่คณะฯ เพื่อดูรายชื่อ
คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
>> คณะเกษตรศาตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
>> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
>> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
>> คณะสัตวแพทยศาสตร์
>> สถาบันเทคโนโลยีการบิน

วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี
>> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จ.กรุงเทพมหานคร
>> คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
>> คณะศิลปศาสตร์

วิทยาเขตอุเทนถวาย จ.กรุงเทพมหานคร
>> คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

===========================================================================================