เปิดรับสมัครนักศึกษาสำหรับผู้ที่จบ ปวส. เรียนต่อปริญญาตรี (เทียบโอน) ภาคสมทบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
สำหรับผู้ที่จบ ปวส. เรียนต่อระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) ภาคสมทบ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เรียนที่วิทยาเขตบางพระ ภาคสมทบ (เรียนวันอาทิตย์)
1. สาขาการตลาด สมัครเรียน คลิกที่นี่
2. สาขาบัญชี สมัครเรียน คลิกที่นี่
คุณสมบัติผู้สมัคร คลิกที่นี่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรียนที่วิทยาเขตบางพระ ภาคสมทบ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
1. สาขาการจัดการ สมัครเรียน คลิกที่นี่