การประชุมวิชาการ GE Show&Share

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และทีมอาจารย์ศึกษาทั่วไป
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ร่วมการประชุม GE Show & Share การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาทั่วไป
” จิ้มจุ่มรวมสาร(ะ)วิชาการแซ่บนัว “
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562