รายชื่อผู้เข้ารับปริญญา ปีการศึกษา 2561

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับปริญญา ปีการศึกษา 2561 

 

      ผู้เข้ารับปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา

     ผู้เข้ารับปริญญาระดับปริญญาตรี

  –  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  –  คณะเทคโนโลยีสังคม  (อัพเดท)
  –  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  –  คณะศิลปศาสตร์
–  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อัพเดท)
–  คณะสถาบันเทคโนโลยีการบิน (อัพเดท)
–  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อัพเดท)
–  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อัพเดท)
–  คณะสัตวแพทยศาสตร์ (อัพเดท)
–  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อัพเดท)