ปฏิทินการศึกษา

 

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม)

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561  (New)

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561  (แก้ไขเพิ่มเติม)

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2560

     

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566
(สำหรับหลักสูตรภายใต้โครงการศูนย์การศึกษาด้านการจัดการระดับนานาชาติ)

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ภาคฤดูร้อน)

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564
(สำหรับหลักสูตรภายใต้โครงการศูนย์การศึกษาด้านการจัดการระดับนานาชาติ)

Academic Calendar 2021

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563
(สำหรับหลักสูตรภายใต้โครงการศูนย์การศึกษาด้านการจัดการระดับนานาชาติ)

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560