การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุมรัศมีธาดา อาคารสรรพวิชญ์บริการ