การอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

การอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

การอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ในหัวข้อ – แนวทางการพัฒนาและบริหารตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ 2558 โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน – หลักเกณฑ์และขั้นตอนการยื่นคำขอเป็นสถานฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ โดย ผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ในวันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมนริศรา อาคาร 5 ชั้น 2