โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เพื่อนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เพื่อนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี
ประจำปีการศึกษา 2561
ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมปฐมเทวี ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก