รับสมัครปวช.ปวส.รอบ 5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
รอบ ปวช./ปวส. รอบ 5 บัณฑิต EEC


รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ ปวช./ปวส. รอบ 5 บัณฑิต EEC

เวลารับสมัคร 21 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2563    ปิดรับสมัครแล้ว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก   16 มิ.ย. 2563

คัดเลือก (สอบสัมภาษณ์)  19 มิ.ย. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก   22 มิ.ย. 2563

ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและยื่นเอกสารรายงานตัวออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์  http://regis.rmutto.ac.th/registrar/home.asp   บัดนี้จนถึง วันที่  25 มิ.ย. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   26 มิ.ย. 2563

หมายเหต *** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รายละเอียดการรับสมัคร  ปวช./ปวส. รอบ 5 บัณฑิต EEC

ผู้สมัครสามารถคลิกที่คณะที่ต้องการสมัครเพื่อดูรายละเอียดการรับสมัคร

 

รายละเอียดการรับสมัคร  ปวช. รอบ 5 

   วิทยาเขตบางพระ

          >>   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

          >>   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          >>   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          >>   คณะสัตวแพทยศาสตร์

                –  สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

          >>   สถาบันเทคโนโลยีการบิน

     วิทยาเขตจันทบุรี

          >>   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

          >>   คณะเทคโนโลยีสังคม

     วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

          >>   คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          >>   คณะศิลปศาสตร์

     วิทยาเขตอุเทนถวาย

          >>   คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

รายละเอียดการรับสมัคร  ปวส. รอบ 5 

   วิทยาเขตบางพระ

          >>   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

          >>   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          >>   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          >>   คณะสัตวแพทยศาสตร์

                –  สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

     วิทยาเขตจันทบุรี

          >>   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

          >>   คณะเทคโนโลยีสังคม

     วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

          >>   คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          >>   คณะศิลปศาสตร์

     วิทยาเขตอุเทนถวาย

          >>   คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์