การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

        สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ”
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานในด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนของสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม และข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับทิศทางการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับอุดมศึกษาในอนาคต ในวันที่ 20 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุมจตุรทิศ แกรนด์ บอลรูม ชั้น3
โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ  เวลา 08.30 – 16.30 น.