โครงการ CEO Innovation Forum 2019

       ในวันที่ 26 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลฤทัย ศรีทะ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วย นางสาวจันทนา กสิวิทย์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ เข้าร่วมงาน CEO Innovation Forum 2019 “Empowering the Next Gen for Future : ขุมพลังคนรุ่นใหม่แห่งอนาคต” จัดโดยสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม
อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี