ประชุมคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์วรรณ  เมณฑกานุวงษ์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน  คณาจารย์เขตพื้นที่ทั้ง 4 วิทยาเขต และบุคลากร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ครั้งที่ 2/2562
ณ ห้องประชุมชลรัศมีธารา ชั้น ๘ อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก