การประชุมปรับปรุงโครงสร้างและแก้ไขเพิ่มเติมระบบฐานข้อมูลระบบทะเบียนนักศึกษา (Vision Net)

ในวันที่ 10 และ 11 ตุลาคม 2562 รองอธิการบดี (ผศ.สุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รองคณบดีฝ่ายวิชาการทุกคณะ รองผู้อำนวยการของสถาบันเทคโนโลยีการบินด้านวิชาการ ผู้อำนวยการกองคลัง เจ้าหน้าที่การเงินเขตพื้นที่บางพระ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการทุกคณะ/สถาบัน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาของเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ จันทบุรี และอุเทนถวาย ประธานคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและราคากลาง (นายสกุลชาย สารมาศ) และกรรมการร่างขอบเขตงานและราคากลาง (นายสถาพร ทรัพย์วิบูลพงษ์) และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมปรับปรุงโครงสร้างและแก้ไขเพิ่มเติมระบบฐานข้อมูลระบบทะเบียนนักศึกษา (Vision Net)
ณ ห้องประชุมชลรัศมีธารา ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก