การประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 3/2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดการประชุมบุคลากรภายในของหน่วยงาน ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562
เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อดำเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย และให้บุคลากรทุกคนรับทราบ ร่วมกันพิจารณาและรับทราบแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาภายในหน่วยงานต่อไป