ประชุมงานเกษตรบางพระแฟร์ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562

ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 รองอธิการบดี (ผศ.สุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์) พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะกรรมการดำเนินงานในแต่ละฝ่ายงานเกษตรบางพระแฟร์ จัดสัมมนาวิชาการและกิจกรรมเปิดบ้าน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานเกษตรบางพระแฟร์ ณ ห้องประชุมปิ่นวารี ชั้น 7 อาคารสรรพวิชญ์บริการ          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก