การประชุมคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 3/2562

ในวันพฤหัสบดีที่  7  พฤศจิกายน 2562 รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์วรรณ  เมณฑกานุวงษ์) พร้อมด้วย                  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  คณาจารย์เขตพื้นที่ทั้ง 4 วิทยาเขต และบุคลากร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมชลรัศมีธารา ชั้น ๘ อาคารสรรพวิชญ์บริการ            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก