ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน

กระบวนการรับนักศึกษาใหม่ >> ดาวน์โหลด
กระบวนการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ของนักศึกษา >> ดาวน์โหลด
กระบวนการขอเพิ่มรายวิชา >> ดาวน์โหลด
กระบวนการขอถอนรายวิชาได้รับอักษร W >> ดาวน์โหลด
กระบวนการเก็บรวบรวมและจัดทำสถิตินักศึกษา >> ดาวน์โหลด
กระบวนการตรวจสอบวุฒิการศึกษา >> ดาวน์โหลด
กระบวนการขอลาพักการศึกษา >> ดาวน์โหลด
กระบวนการขอรักษาสภาพนักศึกษา >> ดาวน์โหลด
กระบวนการขอกลับเข้าศึกษา >> ดาวน์โหลด
กระบวนการขอคืนสภาพนักศึกษา >> ดาวน์โหลด
กระบวนการจัดทำหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร >> ดาวน์โหลด
กระบวนการบริหารหลักสูตร >> ดาวน์โหลด
กระบวนการประมวลผลการเรียนประจำภาคการศึกษา >> ดาวน์โหลด
กระบวนการแก้ค่าระดับคะแนน มส. (I) >> ดาวน์โหลด
กระบวนการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา >> ดาวน์โหลด
กระบวนการขอสำเร็จการศึกษา >> ดาวน์โหลด
กระบวนการขออนุมัติสำเร็จการศึกษา >>ดาวน์โหลด
กระบวนการตรวจสอบวุฒิการศึกษา (ศิษย์เก่า) >> ดาวน์โหลด
กระบวนการจัดทำตารางสอน >> ดาวน์โหลด
กระบวนการจัดทำตารางสอบประจำภาค (สอบกลาง-ปลายภาค) >> ดาวน์โหลด
การจัดทำตารางสอน-ตารางสอบ ภาคการศึกษาฤดูร้อน >> ดาวน์โหลด
กระบวนการรับหนังสือ >> ดาวน์โหลด
กระบวนการส่งหนังสือภายใน – ภายนอก >> ดาวน์โหลด
กระบวนการงานแผนงานและงบประมาณ >> ดาวน์โหลด
กระบวนการขออนุมัติไปราชการ >> ดาวน์โหลด
กระบวนการงานพัสดุ – การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน >> ดาวน์โหลด
กระบวนการงานประกันคุณภาพ >> ดาวน์โหลด
กระบวนการการส่งข้อมูลงานทะเบียนให้กับ สกอ.  >> ดาวน์โหลด