จำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ปีการศึกษา 2562
วิทยาเขตบางพระ ภาคการศึกษาที่ 1/2562
วิทยาเขตบางพระ ภาคการศึกษาที่ 2/2562

วิทยาเขตจันทบุรี ภาคการศึกษาที่ 1/2562
วิทยาเขตจันทบุรี ภาคการศึกษาที่ 2/2562

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ภาคการศึกษาที่ 1/2562
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ภาคการศึกษาที่ 2/2562

วิทยาเขตอุเทนถวาย ภาคการศึกษาที่ 1/2562
วิทยาเขตอุเทนถวาย ภาคการศึกษาที่ 2/2562

ปีการศึกษา 2561
วิทยาเขตบางพระ ภาคการศึกษาที่ 1/2561

วิทยาเขตบางพระ ภาคการศึกษาที่ 2/2561

วิทยาเขตจันทบุรี ภาคการศึกษาที่ 1/2561
วิทยาเขตจันทบุรี ภาคการศึกษาที่ 2/2561

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ภาคการศึกษาที่ 1/2561
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ภาคการศึกษาที่ 2/2561

วิทยาเขตอุเทนถวาย ภาคการศึกษาที่ 1/2561
วิทยาเขตอุเทนถวาย ภาคการศึกษาที่ 2/2561

ปีการศึกษา 2560
วิทยาเขตบางพระ ภาคการศึกษาที่ 1/2560

วิทยาเขตบางพระ ภาคการศึกษาที่ 2/2560

วิทยาเขตจันทบุรี ภาคการศึกษาที่ 1/2560
วิทยาเขตจันทบุรี ภาคการศึกษาที่ 2/2560

วิทยาเขตอุเทนถวาย ภาคการศึกษาที่ 1/2560
วิทยาเขตอุเทนถวาย ภาคการศึกษาที่ 2/2560

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ภาคการศึกษาที่ 1/2560
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ปีการศึกษา 2559
วิทยาเขตบางพระ ภาคการศึกษาที่ 1/2559
วิทยาเขตบางพระ ภาคการศึกษาที่ 2/2559

วิทยาเขตจันทบุรี ภาคการศึกษาที่ 1/2559
วิทยาเขตจันทบุรี ภาคการศึกษาที่ 2/2559

วิทยาเขตอุเทนถวาย ภาคการศึกษาที่ 1/2559
วิทยาเขตอุเทนถวาย ภาคการศึกษาที่ 2/2559

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ภาคการศึกษาที่ 1/2559
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ภาคการศึกษาที่ 2/2559

ปีการศึกษา 2558
วิทยาเขตบางพระ ภาคการศึกษาที่ 1/2558
วิทยาเขตบางพระ ภาคการศึกษาที่ 2/2558

วิทยาเขตจันทบุรี ภาคการศึกษาที่ 1/2558
วิทยาเขตจันทบุรี ภาคการศึกษาที่ 2/2558

วิทยาเขตอุเทนถวาย ภาคการศึกษาที่ 1/2558
วิทยาเขตอุเทนถวาย ภาคการศึกษาที่ 2/2558

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ภาคการศึกษาที่ 1/2558
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ภาคการศึกษาที่ 2/2558

ปีการศึกษา 2557
วิทยาเขตบางพระ ภาคการศึกษาที่ 1/2557
วิทยาเขตบางพระ ภาคการศึกษาที่ 1/2557

วิทยาเขตจันทบุรี ภาคการศึกษาที่ 1/2557
วิทยาเขตจันทบุรี ภาคการศึกษาที่ 2/2557

วิทยาเขตอุเทนถวาย 1/2557
วิทยาเขตอุเทนถวาย 2/2557

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ภาคการศึกษาที่ 1/2557
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ภาคการศึกษาที่ 2/2557

ปีการศึกษา 2556
วิทยาเขตบางพระ ภาคการศึกษาที่ 1/2556
วิทยาเขตบางพระ ภาคการศึกษาที่ 2/2556

วิทยาเขตจันทบุรี ภาคการศึกษาที่ 1/2556
วิทยาเขตจันทบุรี ภาคการศึกษาที่ 2/2556

วิทยาเขตอุเทนถวาย ภาคการศึกษาที่ 1/2556
วิทยาเขตอุเทนถวาย ภาคการศึกษาที่ 2/2556

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ภาคการศึกษาที่ 1/2556
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ภาคการศึกษาที่ 2/2556