การประชุมตรวจสอบและกลั่นกรองหลักสูตร 2562


การประชุมตรวจสอบและกลั่นกรองหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ณ  ห้องประชุมนริศรา  ชั้น 2  อาคาร 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ  ตามวันเวลาที่กำหนด ดังนี้

 

วันที่ 2 พ.ย. 2562  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
– หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) สถาบันเทคโนโลยีการบิน
– หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) สถาบันเทคโนโลยีการบิน

วันที่ 13 พ.ย. 2562  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
– หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  คณะเทคโนโลยีสังคม

– หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 14 พ.ย. 2562  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 15 พ.ย. 2562  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  คณะเทคโนโลยีสังคม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 16 พ.ย. 2562  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศทางธุรกิจ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  คณะเทคโนโลยีสังคม

วันที่ 19 พ.ย. 2562  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 21 พ.ย. 2562  เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 2 ธ.ค. 2562  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
– หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ