ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2561

–  สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
–  ตารางสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2560
–  สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
–  ตารางสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2559
–  สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
–  ตารางสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2558
–  สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
–  ตารางสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
–  ตารางสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิตแยกด้านวิทยาศาสตร์/สังคมศาสตร์
–  ตารางสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิตจำแนกตามคณะ สาขาวิชา สถานภาพการทำงาน

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2557
–  ภาพรวมมหาวิทยาลัย
–  แยกด้านวิทยาศาสตร์/สังคมศาสตร์

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2556

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2555

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2554

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2553

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2552