ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2560
สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ตารางสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2559
สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ตารางสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2558
สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ตารางสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ตารางสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิตแยกด้านวิทยาศาสตร์/สังคมศาสตร์
ตารางสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิตจำแนกตามคณะ สาขาวิชา สถานภาพการทำงาน

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2557
ภาพรวมมหาวิทยาลัย
แยกด้านวิทยาศาสตร์/สังคมศาสตร์

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2556

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2555

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2554

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2553

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2552