การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2558

การจัดการความรู้ (Knowledge Management-KM) ปีการศึกษา 2558
การจัดการความรู้ในหัวข้อ
“หลักการการให้บริการที่ดีของบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร”
  แผนการจัดการความรู้
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้(เพิ่มเติม)
  กิจกรรมระดมความคิด ครั้งที่ 1
  กิจกรรมระดมความคิด ครั้งที่ 2
  กิจกรรมระดมความคิด ครั้งที่ 3
  กิจกรรมระดมความคิด ครั้งที่ 4
  กิจกรรมระดมความคิด ครั้งที่ 5
  หลักการทำงาน 6ต. ของชาว สวท.
  ผลสัมฤทธิ์กิจกรรมการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2558