การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2557

การจัดการความรู้ (Knowledge Management-KM) ปีการศึกษา 2557
การจัดการความรู้ในหัวข้อ
“หลักการให้บริการที่ดีของบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร”
  แผนการจัดการความรู้
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้
  กิจกรรมระดมความคิด ครั้งที่ 1
  กิจกรรมระดมความคิด ครั้งที่ 2
  กิจกรรมระดมความคิด ครั้งที่ 3
  กิจกรรมระดมความคิด ครั้งที่ 4
  กิจกรรมระดมความคิด ครั้งที่ 5
  คู่แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ