การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2556

การจัดการความรู้ (Knowledge Management-KM) ปีการศึกษา 2556
การจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน มทร.ตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2556
 
การจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน องค์ความรู้ การจัดการความรู้การบริการนักศึกษา สวท. ประจำปีการศึกษา 2556
            
     แผนการจัดการความรู้