รับสมัคร รอบ 5 รับตรงอิสระ Direct Admission

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
รอบ 5 รับตรงอิสระ Direct Admission

 

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 5 รับตรงอิสระ Direct  Admission

เวลารับสมัคร  9 14 มิ.ย. 2563    ปิดรับสมัครแล้ว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก   16  มิ.ย. 2563

สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  (บางสาขาวิชา)   19  มิ.ย. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก   22  มิ.ย.  2563

ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและยื่นเอกสารรายงานตัวออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์  http://regis.rmutto.ac.th/registrar/home.asp   บัดนี้จนถึง วันที่  25 มิ.ย. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา    26  มิ.ย. 2563

ลงทะเบียนเรียน  30  มิ.ย. –  3  ก.ค.  2563

หมายเหตุ *** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

รายละเอียดการรับสมัคร TCAS 63 (ม.6) รอบ 5

Direct Admission

ผู้สมัครสามารถคลิกที่คณะที่ต้องการสมัครเพื่อดูรายละเอียดการรับสมัคร

   วิทยาเขตบางพระ

          >>   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

          >>   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          >>   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          >>   คณะสัตวแพทยศาสตร์

          >>   สถาบันเทคโนโลยีการบิน

     วิทยาเขตจันทบุรี

          >>   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

          >>   คณะเทคโนโลยีสังคม

     วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

          >>   คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          >>   คณะศิลปศาสตร์

     วิทยาเขตอุเทนถวาย

          >>   คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์