รับสมัคร รอบ 5 รับตรงอิสระ Direct Admission

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
รอบ 5 รับตรงอิสระ Direct Admission

 

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 5 รับตรงอิสระ Direct  Admission

เวลารับสมัคร  9 14 มิ.ย. 2563   ยังไม่เปิดรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ***

คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) ***

ส่งรายชื่อ ทปอ. ***

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ***

ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บ ทปอ. ***

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ***

ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ***

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ***

หมายเหตุ *** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม