คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

ประจำปีการศึกษา 2563

– หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

          1. สาขาวิชาพืชศาสตร์ แผน ก แบบ ก 1   จำนวนรับ 5 คน

          1. สาขาวิชาพืชศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2   จำนวนรับ 10 คน

 

กำหนดการรับสมัคร  

เวลารับสมัคร 1 มกราคม – 29 พฤษภาคม 2563    ปิดรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือก 1 มิถุนายน  2563   >>  คลิกที่นี่  <<

สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) 5 มิถุนายน 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือก 8 มิถุนายน 2563

ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 8 – 12 มิถุนายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 มิถุนายน 2563

รายงานตัวและปฐมนิเทศ 17 มิถุนายน 2563

ลงทะเบียนเรียน 17 – 21 มิถุนายน 2563

เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 22 มิถุนายน 2563

 

ขั้นตอนการสมัครออนไลน์