คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อ

ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2563

 

– หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

          1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาค ก แบบ ก2 ภาคในเวลาราชการ จำนวน 5 คน

          2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาค ก แบบ ก2 ภาคนอกเวลาราชการ จำนวน 10 คน

          3. สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง แผน ก และแผน ข  จำนวน 25 คน

 

กำหนดการรับสมัคร  

เวลารับสมัคร 11 มกราคม – 23 มีนาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือก 27 มีนาคม  2563

สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) 4 เมษายน 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือก 22 เมษายน 2563

ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 26 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 8 พฤษภาคม 2563

ยื่นเอกสารรายงานตัว 15 – 16 มิถุนายน 2563

ปฐมนิเทศ 17 มิถุนายน 2563

พบอาจารย์ที่ปรึกษา 18 มิถุนายน 2563

ลงทะเบียนเรียน 18 – 23 มิถุนายน 2563

เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 22 มิถุนายน 2563

 

ขั้นตอนการสมัครออนไลน์