คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  รอบที่ 3

กำหนดการรับสมัคร  

วันที่เปิดรับสมัคร    22  พฤษภาคม – 14  มิถุนายน  2563    

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือก   16  มิถุนายน  2563

สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์)   19  มิถุนายน  2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือก   22  มิถุนายน  2563

ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   22 – 25  มิถุนายน  2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   26  มิถุนายน  2563

ยื่นเอกสารรายงานตัวเข้าระบบรับสมัคร   26  มิถุนายน – 7  กรกฎาคม  2563

รายงานตัวและปฐมนิเทศ   รอประกาศ

ลงทะเบียนเรียน   รอประกาศ

เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563   รอประกาศ

        ==========================================================================================

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2563

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

          1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาค ก แบบ ก2 ภาคในเวลาราชการ จำนวน 5 คน

          2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาค ก แบบ ก2 ภาคนอกเวลาราชการ จำนวน 5 คน

          3. สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง แผน ก และแผน ข  จำนวน 5 คน

กำหนดการรับสมัคร  

เวลารับสมัคร  24 มีนาคม – 8 พฤษภาคม 2563    ปิดรับสมัครแล้ว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์  15 พฤษภาคม  2563

สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์)  23 พฤษภาคม 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือก  7 มิถุนายน 2563

ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  7 – 12 มิถุนายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  17 มิถุนายน 2563

ยื่นเอกสารรายงานตัว  15 – 16 มิถุนายน 2563

ปฐมนิเทศ  17 มิถุนายน 2563

พบอาจารย์ที่ปรึกษา  18 มิถุนายน 2563

ลงทะเบียนเรียน  18 – 23 มิถุนายน 2563

เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563  22 มิถุนายน 2563

==========================================================================================

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อ

ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2563

– หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

          1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาค ก แบบ ก2 ภาคในเวลาราชการ จำนวน 5 คน

          2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาค ก แบบ ก2 ภาคนอกเวลาราชการ จำนวน 10 คน

          3. สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง แผน ก และแผน ข  จำนวน 25 คน

กำหนดการรับสมัคร  

เวลารับสมัคร 11 มกราคม – 23 มีนาคม 2563    ปิดรับสมัครแล้ว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือก 27 มีนาคม  2563

สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) 4 เมษายน 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือก 22 เมษายน 2563

ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 26 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 8 พฤษภาคม 2563

ยื่นเอกสารรายงานตัว 15 – 16 มิถุนายน 2563

ปฐมนิเทศ 17 มิถุนายน 2563

พบอาจารย์ที่ปรึกษา 18 มิถุนายน 2563

ลงทะเบียนเรียน 18 – 23 มิถุนายน 2563

เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 22 มิถุนายน 2563

 

ขั้นตอนการสมัครออนไลน์