เอกสารการประเมิน

ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัตราชการ

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สายสนับสนุน (ทดลองงาน) >> ดาวน์โหลด
แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สนับสนุน (ทดลองงาน) (แบบที่ 1) >> ดาวน์โหลด
แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ สนับสนุน (ทดลองงาน) (แบบที่ 2) >> ดาวน์โหลด
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สนับสนุน (ทดลองงาน) (แบบที่ 3) >> ดาวน์โหลด
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สายสนับสนุน (ผ่านทดลองงาน) >> ดาวน์โหลด
แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สนับสนุน (ผ่านทดลองงาน) (แบบที่ 1) >> ดาวน์โหลด
แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ สนับสนุน (ผ่านทดลองงาน) (แบบที่ 2) >> ดาวน์โหลด
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สนับสนุน (ผ่านทดลองงาน) (แบบที่ 3) >> ดาวน์โหลด