การประชุมการจัดการองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 1/2563

  ประชุมการจัดการองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 1 โดยมีการกำหนดหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในวันที่ 6 มกราคม 2563  ณ ห้องทะเบียนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ชั้น1
อาคารสรรพวิชญ์บริการเวลา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
เวลา 13.30 – 14.30 น.