การประชุมการจัดการองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 2/2563

ประชุมการจัดการองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 2 โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “รูปแบบของหนังสือราชการ”
ในวันที่ 9 มกราคม 2563  ณ ห้องทะเบียนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ชั้น1
อาคารสรรพวิชญ์บริการเวลา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  เวลา 13.30 – 14.30 น.