บุคลากรดีเด่นประจำปี 2562

       ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และให้มีการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว เพื่อรับรางวัลบุคลากร      ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2562 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณเป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2562 และมีพิธีมอบเครื่องหมายประกาศเกียรติคุณ  ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ตรวจสอบ คุณสมบัติ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กลุ่มที่ 5 บุคลากรสายสนับสนุน            ผลปรากฎว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 ได้แก่
” นางสาวอันธิกา  ศักขิณาดี ”  นักวิชาการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน