RMUTTO Smart University กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดทำบันทึกความร่วมมือในการบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ  Krungthai  Digital  Platform  ในโครงการ RMUTTO  Smart  University กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  นำโดยอธิการบดีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ  นายธนธัช หงษ์คูผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม  นายสมบูรณ์ ลิขิตาภิวัฒน์ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารสำนักงานเขต  พร้อมด้วย รองอธิการบดี  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  และเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทย  ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563                      เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมวันวิสาข์ ชั้น 8  อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            ราชมงคลตะวันออก