โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร. ครั้งที่ 5

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นำบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี