ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์การจัดการศึกษาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ครั้งที่ 3)

        การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์การจัดการศึกษาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
(ครั้งที่ 3)  ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุมวันวิสาข์ ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก