รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กำหนดการรับสมัคร  

วันที่เปิดรับสมัคร  13 เมษายน – 29 พฤษภาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือก  1 มิถุนายน  2563

สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์)  5 มิถุนายน 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือก  8 มิถุนายน 2563

ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  8 – 12 มิถุนายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 มิถุนายน 2563

รายงานตัวและปฐมนิเทศ  17 มิถุนายน 2563

ลงทะเบียนเรียน  17 – 21 มิถุนายน 2563

เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563  22 มิถุนายน 2563